Điều khoản chung

- VINAJET có quyền sửa đổi cấu trúc chương trình, tạm ngừng, chấm dứt toàn bộ hoặc một phần ưu đãi tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.

- Thành viên có trách nhiệm đọc kỹ và được coi như mặc nhiên chấp nhận đồng thời tuân thủ chặt chẽ những điều lệ được VINAJET đưa ra.

- VINAJET không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc không thể cấp thưởng hoặc phần thưởng bị huỷ bỏ do ngừng quan hệ hợp tác với các đối tác, hay các lý do bất khả kháng khác.

- VINAJET không chịu trách nhiệm pháp lý đối với khách hàng trong việc không cung cấp một phần hoặc toàn bộ các ưu đãi của chương trình dành cho khách hàng trong một số trường hợp bất khả kháng.

- VINAJET được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản thành viên của chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho thành viên đảm bảo thực hiện đúng quy định của Chương trình.

- VINAJET sẽ tạm thời không chấp nhận trả thưởng, cộng điểm khi phát hiện ra các tài khoản thành viên có dấu hiệu mâu thuẫn hoặc nghi ngờ đã vi phạm điều lệ Chương trình. VINAJET có quyền hủy bỏ số điểm đã được cộng, hạ hạng thẻ, đóng tài khoản thành viên, bãi miễn danh hiệu thành viên khi xác định được số điểm đã được cộng không đúng vì lý do gian lận hoặc lỗi hệ thống.

- VINAJET có quyền bãi miễn danh hiệu thành viên trong các trường hợp: thành viên vi phạm nghiêm trọng Điều lệ chương trình, thành viên tự nguyện xin rút không tham gia chương trình, thành viên bị chết v.v. Trong mọi trường hợp, khi danh hiệu thành viên bị bãi miễn thì toàn bộ số điểm còn lại trong tài khoản sẽ bị huỷ bỏ.

- VINAJET có quyền miễn trừ tư pháp đối với mọi kiện tụng, đòi bồi thường của thành viên có liên quan đến chương trình.

- VINAJET có quyền thông báo cho các cơ quan chức năng về các trường hợp có các hành vi gian lận các điều khoản chương trình do VINAJET đưa ra.

- VINAJET có quyền được phối hợp với các đối tác hoặc các đơn vị chức năng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát các tài khoản của thành viên.

- VINAJET có quyền bãi miễn danh hiệu thành viên bất cứ thời điểm nào nếu phát hiện thành viên vi phạm Điều lệ Chương trình.

Các vi phạm về điều lệ chương trình

- Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phần thưởng, các quyền lợi VINAJET đã dành cho thành viên.

- Có những hành động gây thiệt hại cho Chương trình của VINAJET và các đối tác của Chương trình.

- Có những hành động xúc phạm, hành hung nhân viên VINAJET và các đối tác của VINAJET.

- Có những hành động đe dọa đến an ninh hàng không.

- Có những hành động khác mà VINAJET cho rằng đã vi phạm Điều lệ Chương trình.

- Danh hiệu thành viên và thẻ thành viên hay điểm tích lũy không được phép chuyển nhượng, thừa kế hoặc thế chấp.

Lưu ý: Những điều lệ của chương trình không giới hạn.
Bản Điều lệ này là cơ sở pháp lý giải quyết mọi quan hệ giữa VINAJET và thành viên.

Đối tượng tham gia chương trình

- Tất cả các cá nhân từ 2 tuổi trở lên, có quyền công dân, không giới hạn về quốc tịch, có địa chỉ liên lạc thư tín thường xuyên tại các khu vực địa lý được áp dụng và không trái với luật pháp của nước sở tại đều có thể trở thành thành viên nhận ưu đãi từ VINAJET.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được phép tham gia Chương trình thẻ như là một cá nhân.

- Để trở thành Thành viên của chương trình, các cá nhân cần phải đăng ký theo mọi hướng dẫn được VINAJET đưa ra.

- Khi có bất kỳ sự thay đổi các thông tin đã cung cấp trong lần đăng ký bạn đầu, Thành viên có trách nhiệm thông báo đến VINAJET (theo các hình thức khác nhau) trong thời gian sớm nhất có thể thay đổi. VINAJET sẽ không chịu trách nhiệm nếu các ấn phẩm, các phần thưởng gửi tới Thành viên bị thất lạc do sự chậm trễ trong việc thông báo thay đổi thông tin gây ra.

- Khi đăng ký tham gia, thành viên phải tự lựa chọn “Mật khẩu” cho tài khoản của mình. Mật khẩu có thể thay đổi bằng cách truy cập vào trang web của Chương trình. Mật khẩu được sử dụng để đảm bảo chỉ thành viên mới có thể truy cập vào tài khoản. Thành viên phải giữ bí mật mật khẩu của mình. VINAJET sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do việc Mật khẩu bị tiết lộ bởi Thành viên.

- Trường hợp thẻ bị thất lạc thì Thành viên phải thông báo kịp thời bằng điện thoại, thư, fax hoặc email gửi về VINAJET.

- VINAJET có quyền bãi miễn danh hiệu thành viên trong các trường hợp như thành viên vi phạm nghiêm trọng điều lệ của Chương trình, thành viên tự nguyện xin rút không tham gia, thành viên qua đời v.v. Trong mọi trường hợp, khi danh hiệu thành viên bị bãi miễn thì toàn bộ những ưu đãi từ Chương trình cũng sẽ theo đó mà bị hủy bỏ.